Công Ty Mẹ | Thông tin về Công Ty Mẹ Nghị định 206/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi thì các doanh nghiệp xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân là Hội đồng thành viên, chủ tịch, tổng giám đốc. Đồng thời yêu cầu tập thể, cá nhân lãnh đạo phải dùng tài sản cá nhân để bồi thường theo quy định của pháp luật.


 Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2013 - 2015, Viettel là một trong những doanh nghiệp được yêu cầu duy trì mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015 với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vai trò nòng cốt trong ngành giấy Việt Nam.


Theo luật sư Trương Thanh Đức, thực chất của Nghị định này là điều chỉnh đối với các công ty mẹ và mối quan hệ giữa công ty mẹ với các công ty thuộc nhóm tập đoàn kinh tế và tổng công ty, chứ không phải là điều chỉnh về tập đoàn kinh tế và tổng công ty.


Thu nhập thấp, thất thường do giao dịch ít, nhân viên giao dịch bất động sản được cho là may mắn khi giữ được việc làm.