Chinatrust | Thông tin về ChinatrustTheo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đã có trên 25,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ ngân hàng này với tổng doanh số cho vay trên 285 nghìn tỷ đồng.


Ngày 10/11/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2462/QĐ-NHNN về việc sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính trong Giấy phép của Ngân hàng thương mại Chinatrust – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.