Tin ATM

Nếu cứ vậy chúng ta sẽ phải chấp nhận “kiếp làm thuê” với đồng thù lao rẻ mạt và kinh tế Việt Nam sẽ khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.