Tin ATM

Sau 9 tháng đầu năm 2014, Hà Nội nhập siêu hơn 10 tỷ USD thì ngược lại, TP. HCM đã xuất siêu hơn 3,1 tỷ USD.