Tin ATM

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) với vai trò là một trong những công cụ xử lý nợ xấu đã đạt được những kết qủa bước đầu và đang rốt ráo chuẩn bị những bước đi mạnh mẽ hơn trong guồng quay xử lý nợ xấu.