Tin ATM

  Lợi nhuận trước thuế quý II là 67,3 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do quý I kinh doanh lỗ nên lũy kế lợi nhuận của NH chỉ vọn ven 7,9 tỷ đồng