Tin ATM

Kế hoạch Hành động ngành Ngân hàng giai đoạn tới đây vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng ký với nhiều chỉ tiêu, mục đích và phần việc phân công cụ thể. Đơn cử như mục tiêu phấn đấu duy trì chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong nhóm 30 nước đứng đầu theo đánh giá của World Bank. Duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của Việt Nam.