Tin ATM

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Maritime Bank chỉ công bố trên website vỏn vẹn 10 trang. Ngoài thông tin về lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng, giảm mạnh so với 401 tỷ đồng của năm 2013, phần công bố trên không có các thông tin về nợ như phân loại nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu, kế hoạch bán nợ cho VAMC.