Tin ATM

Sau các bước nhảy 2006-2007 và 2011, quy mô vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng có một năm “chậm phát triển”...