Tin ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 07 thay thế Thông tư 28 quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó hướng dẫn cụ thể về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.