Tin ATM

Đột phá về thể chế; đột phá về yếu tố con người và đột phá trong xây dựng đồng bộ cơ sở kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại là những đột phá chiến lược để phát triển công nghiệp.