Tin ATM

Việc BIDV quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt được xem là quyết định nức lòng đối với cổ đông, đảo ngược so với dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu được đề xuất tại ĐHCĐ thường niên 2015.