Tin ngân hàng

Việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm tín dụng đối với doanh nghiệp đã được hầu hết các ngân hàng thương mại thực hiện từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, với dự thảo Thông tư này, “thang điểm” đánh giá tín nhiệm sẽ chặt chẽ hơn, hướng tới tiệm cận các tiêu chí đánh giá tín nhiệm của hệ thống ngân hàng thế giới (gọi tắt là tiêu chuẩn Basel).Tin Lãi Suất

Lãi suất huy động (lãi suất tiền gửi) bằng VNĐ của các ngân hàng hiện cao nhất là khoảng 7,2% năm; Lãi suất cho vay bằng VNĐ của các ngân hàng, hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7%/năm đối với ngắn hạn.