Tin thị trường

Bản chất của sự hội nhập, không phải mở cửa thị trường vô điều kiện, mà họ mở bằng cách giảm thuế quan xuống. Nhưng nếu anh chiếm lĩnh thị trường của họ quá tỷ lệ nhất định, thông thường là 8% thì họ bắt đầu báo động.