Tin ngân hàng

Báo cáo gửi đến Quốc hội của Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cho thấy, hoạt động của các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) tiếp tục gặp nhiều khó khăn, doanh thu chỉ tăng 1%, trong khi nợ phải thu khó đòi tăng 15,8% so với năm 2012. Cá biệt, có một số Công ty mẹ tỷ lệ phải thu khó đòi/tổng nợ phải thu đang ở mức rất cao.