Tin Chứng Khoán

Nếu như nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) thúc đẩy sản xuất, thì vốn đầu tư gián tiếp (FII) lại có tác động kích thích thị trường tài chính, thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô và tăng tính minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn mới; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp...